Passilladas a cuaddu e ecuitatzioni olìstica

Paristòria o aventura? Bivi-ddas ambaduas in d-una passillada spantosa a cuaddu in is peis de Monti Arci, caminendi peri logus bellus innui su tempus parit ca s’est firmau!

Ascurta su fragu bellu de su matedu mediterràneu e fai-tì un’acabussada in mesu de is coloris suus, camina in is  moris suus cuaus e lassa-tì ghiai de su sùlidu de s’ànima sua antiga.

Scoberri is cussòrgias de aintru a artzia-nci a is puntas de unu vulcanu bèciu a pagu tretu de mari e bivi custa  ventura.

Gosa-tì custa esperièntzia ùnica, torra a abbiatzai s’ànima e su corpus tuu, scoberrendi is ritmus biològicus de sa natura innui as a torrai a agatai a tia etotu …

In Siamaiore ddoi est su tzìrculu culturali "Ecuitatzioni olìstica" chi proponit una genia de ecuitatzioni cun sa punna de favoressi su stai beni de su corpus e de sa menti.